Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wobec Klientów.

Poniżej zawarte są niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z świadczonymi usługami, gromadzeniem dokumentacji medycznej oraz przesyłaniem informacji handlowych na podany adres e-mail lub numer telefonu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO dr Dorota Czechowska z siedzibą Chmieleniec, 16/6, 30-348 Kraków, PL, NIP: PL9441327410, e-mail: biuro@redo.org.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  2. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
  3. w celu przypomnienia i potwierdzenia rezerwacji lub odwołania terminu wizyty lub poinformowania o konieczności przygotowania się do niej.
  4. jako przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe oraz wystawia faktury za wykonane usługi z czym wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
  5. jako przedsiębiorca ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu.
  6. w celu przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
  1. we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Gabinet Rehabilitacji Ruchowej REDO dr Dorota Czechowska należy skontaktować się w formie pisemnej na adres siedziby firmy z dopiskiem „Dane osobowe”.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.